Välj marknad och språk
 • Sverige
 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Kanada
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • background Layer 1
  Japan
 • Sydkorea
 • Nederländerna
 • Norge
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Amerikas Förenta Stater
 • International

Kvalitets- och miljöarbete

Idag ökar kraven på företagen. Genom att certifiera sig och införa miljö- och kvalitetssystem säkerställer man att saker och ting blir rätt genomförda genom att dokumentera befintliga arbetsrutiner och utveckla nya förbättringsförslag ur dessa.

Certifiering är en pågående process, med många revisioner för att säkerställa att företagen håller sig inom fastställda ramverk. Det är ett stort arbete, men ett arbete som för många positiva aspekter med sig;

 • Trovärdigheten ökar
 • Marknadstillträdet underlättas
 • Enklare marknadskommunikation
 • Effektiviteten ökar
 • Varumärket stärks

Kvalitet

engcon AB, engcon Nordic, engcon Sweden, engcon Poland, AB Mähler & Söner och Engcon Shared Service Center är idag kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 9001:2015. ISO 9000 är den grupp av standarder och riktlinjer som utgör världens mest accepterade kvalitetssystem.

ISO 9001:2015 är en ny version av den internationellt erkända standarden för kvalitetssystem. Med denna standard kan man mäta, övervaka och kontrollera kvalitetsfrågor. Detta gynnar i slutändan kunderna, vilket är meningen med programmet. Dessutom gör ett bra kvalitetsarbete att arbetet och informationsutbytet inom företaget går smidigare och effektivare. Idag är ISO 9001 ett konkurrensmedel som inget framtidsföretag kan ignorera.

För att erhålla ett certifikat enligt ISO 9001 behöver företaget visa att de har ett genomarbetat verksamhetssystem som dessutom är dokumenterat enligt standarden och stämmer överens med verkligheten. engcon certifierades av Bureau Veritas Certification och för att behålla certifikatet revideras slumpvis valda delar av företaget vid fortlöpande genomgångar.

Miljö

engcon AB, engcon Nordic, engcon Sweden, engcon Poland, AB Mähler & Söner och Engcon Shared Service Center är miljöcertifierade i enlighet med standarden ISO 14001:2015. engcons verksamhet miljöanpassas utifrån medvetenhet om miljöns förutsättningar. Verksamhetens strävan att nå en långsiktig hållbar utveckling stöds utifrån arbetet med ständiga förbättringar, personalens medvetenhet om miljöproblem och miljöhänsyn i beslutsfattning.

Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Miljöregler

Reach-förordningen

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kort-om-reach

Elektrisk och elektronisk utrustning - RoHS

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/elektrisk-och-elektronisk-utrustning---rohs/kort-om-elektronikreglerna---rohs

Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, tagit fram SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Den gäller från den 5 januari 2021.

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/avfallsdirektivet---scip


404 - Sidan kunde inte hittas

Vi hittade inte sidan du letade efter.

Ett fel uppstod

Prova att ladda om sidan för att se om felet uppstår igen.

Ett fel uppstod

Vi kunde inte ansluta till internet, se till att du har en fungerande nätverksanslutning.