Kies markt regio en taal
 • Zweden
 • Australië
 • Oostenrijk
 • België
 • Canada
 • Denemarken
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Ierland
 • Italië
 • background Layer 1
  Japan
 • Zuid-Korea
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • International

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, bestellingen en alle opdrachten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en/of diensten door engcon Netherlands B.V. (engcon) aan u (Afnemer), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Afnemer wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. (Algemene) voorwaarden van Afnemer zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze door engcon, per geval afzonderlijk, uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Zodra een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is gesloten tussen engcon en Afnemer, stemt Afnemer in met de toepassing van deze Voorwaarden op alle overeenkomsten die daarna met engcon worden gesloten, tenzij in een daarna gesloten overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze Voorwaarden niet van toepassing zijn op die specifieke overeenkomst.

2. Prijs, prijswijzigingen

2.1 De prijs van een product kan worden gewijzigd in het geval dat de kostprijs voor engcon voor dergelijke producten verandert. Afnemer dient ook de belasting (btw) en andere belastingen te betalen die van toepassing zijn op de verkoop van het product aan de Afnemer.

2.2 Ook na het sluiten van een overeenkomst is engcon gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen in geval van onvoorziene gewijzigde marktomstandigheden of omstandigheden die niet kunnen worden beschouwd als risico's die redelijkerwijs voor rekening van engcon zouden moeten komen.

3. Betalingsregelingen

3.1 Afnemer betaalt (afhankelijk van welk moment eerder is) binnen 30 dagen na de factuurdatum of binnen 30 dagen na levering.

3.2 Indien Afnemer de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Zodra Afnemer in verzuim is met enige betaling, zijn alle overige vorderingen van engcon op Afnemer opeisbaar en is Afnemer direct, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim met betrekking tot die vorderingen. engcon heeft in dat geval - zonder nadere ingebrekestelling - recht op een rente van 9% van de verschuldigde factuurbedragen, berekend vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten worden.

3.3 Afnemer doet afstand van elk recht op verrekening van de door en tussen partijen in rekening gebrachte bedragen. Claims gedurende de garantieperiode schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

3.4 engcon heeft echter te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, en/of anderszins zekerheid voor de betaling te verkrijgen.

4. Productinformatie

engcon dient - normaal gesproken op het moment van levering - Afnemer te voorzien van technische gegevens, alsook van bedienings-, veiligheids- en onderhoudsinstructies.

5. WIJZIGINGEN in het Ontwerp

engcon is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer, wijzigingen in het ontwerp van het product aan te brengen die naar het uitsluitend oordeel van engcon het product verbeteren. Een dergelijke wijziging brengt geen wijziging van de prijs met zich mee.

6. Levering en levertijd

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden de producten ‘ex-works’ verkocht, zoals deze term in de Incoterms 2020 is bedoeld. De levering vindt plaats op het moment dat het product klaar is om door een transporteur te worden opgehaald. In geval van een afwijking tussen deze Voorwaarden en de toepasselijke Incoterms, zullen deze Voorwaarden prevaleren.

6.2 Bij het sluiten van de overeenkomst zal engcon een inschatting van de leveringsdatum aan de Afnemer geven. De leveringsdatum kan naar engcon’s eigen goeddunken worden verlengd. Aan de opgegeven leveringsdatum kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er geen specifieke leveringsdatum is vastgesteld, worden de producten binnen een redelijke termijn geleverd.

7. Melding van vertraging

Indien één van de partijen van mening is dat zij vertraging zal oplopen bij de levering of ontvangst van de producten, dient de desbetreffende partij de andere partij daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Deze partij vermeldt tegelijkertijd de datum waarop zij schat dat levering of ontvangst kan plaatsvinden. Het niet nakomen van deze verplichting geeft een partij niet het recht om schadevergoeding te eisen of de overeenkomst te beëindigen.

8. Annulering in geval van vertraging aan de zijde van Engcon

In geval van een verlenging van de leveringsdatum zoals is vermeld in artikel 6.2 voor een periode van meer dan 14 kalenderdagen, heeft Afnemer het recht om, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan engcon, levering binnen ten minste 14 kalenderdagen te eisen. Indien engcon door enige andere oorzaak dan een oorzaak waarvoor Afnemer verantwoordelijk is, niet binnen de gestelde termijn levert, heeft Afnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat deel van de producten dat niet voor het beoogde gebruik kon worden aangewend door engcon daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Afnemer heeft geen recht op vergoeding van enige schade of verlies in dit verband.

9. Vertraging aan de zijde van Afnemer, recht van engcon op annulering en annuleringskosten  

9.1 Indien Afnemer de producten niet in ontvangst neemt op de datum van levering, en dit is niet te wijten aan een omstandigheid die aan engcon kan worden toegeschreven, is Afnemer gehouden elke betaling die voortvloeit uit de levering te doen alsof de betreffende producten zijn geleverd.

9.2 engcon zal, namens en voor rekening van Afnemer, redelijke maatregelen nemen om het product in de tussentijd veilig te stellen. Dit omvat ook de plicht van engcon om de producten verzekerd te houden op kosten van Afnemer. Indien Afnemer, ondanks een schriftelijke aanmaning van engcon, de producten niet binnen de termijn ontvangt die is vastgesteld door engcon, is engcon gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer en ontvangt zij van Afnemer een boete van 7,5% van de aankoopprijs voor het niet ontvangen deel van de producten.

10. Risico- en eigendomsoverdracht

10.1 De door engcon te leveren producten komen voor risico van Afnemer vanaf het moment dat de producten geacht worden te zijn geleverd als bedoeld in artikel 6.

10.2 Het laden, verzenden of transporteren, lossen en verzekeren van de te leveren producten gebeurt voor rekening en risico van Afnemer, zelfs indien dit door engcon wordt afgehandeld.

10.3 Alle door engcon geleverde producten blijven eigendom van engcon totdat Afnemer al hetgeen aan engcon verschuldigd is in verband met de koopovereenkomst en/of eerdere of latere overeenkomsten van dezelfde aard, inclusief schadevergoeding, kosten en rente, volledig heeft voldaan. Afnemer heeft geen retentierecht met betrekking tot deze producten.

10.4 De industriële- en intellectuele-eigendomsrechten op of in verband met de geleverde producten blijven bij engcon of derden die daartoe gerechtigd zijn, en gaan nooit over op Afnemer.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Afnemer is niet gerechtigd de producten die onder een eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of anderszins te bezwaren ten gunste van engcon.

11.2 Indien derden beslag leggen op producten die onder het eigendomsvoorbehoud ten gunste van engcon vallen of indien derden rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht engcon daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.3 Afnemer is verplicht de producten die onder het eigendomsvoorbehoud ten gunste van engcon vallen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en de verzekeringspolis op eerste verzoek van engcon te verstrekken.

11.4 Afnemer mag een product dat onderworpen is aan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van engcon niet verkopen of leasen, of dergelijke producten met beperkte rechten bezwaren of als betaalmiddel gebruiken.

11.5 Indien engcon haar eigendomsrechten krachtens het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, machtigt nu reeds voor alsdan Afnemer engcon (of door engcon aangewezen derden) onvoorwaardelijk en onherroepelijk om de plaatsen te betreden waar de producten van engcon zich bevinden en deze producten terug te halen.

11.6 Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is op de door engcon geleverde producten, zal Afnemer de producten zodanig opslaan en etiketteren dat deze duidelijk herkenbaar zijn als producten die toebehoren aan engcon.

12. Inspectie

Wanneer engcon daar om vraagt, worden de producten ter beschikking gesteld aan engcon voor inspectie of proefneming op de plaats waar de producten zich bevinden. Afnemer stemt ermee in om volledig mee te werken aan dergelijke inspecties.

13. Garantie  

13.1 engcon garandeert de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten in zoverre dat zij in geval van gebreken in constructie, materialen of afwerking die zich tijdens de garantieperiode voordoen en waarvoor tijdig een claim is ingediend, hetzij kosteloos het product opnieuw te leveren, hetzij het betrokken product kosteloos te herstellen, hetzij de klant voor zover redelijk geheel of gedeeltelijk te crediteren voor de factuurwaarde van het betrokken product, een en ander naar het uitsluitend oordeel van engcon. Reparatie en/of herlevering zoals hier bedoeld vinden uitsluitend plaats op een door engcon aangewezen locatie. Als engcon besluit de producten op de locatie van Afnemer te repareren, dient Afnemer in alle redelijkheid zijn volledige medewerking te verlenen en een ruimte/plaats en, indien nodig, personeel ter beschikking te stellen voor assistentie.

13.2 De garantietermijn is 24 maanden vanaf de datum van levering aan Afnemer. Alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen engcon en Afnemer, gaat de garantieperiode in vanaf de datum van verkoop van de producten door Afnemer aan de eindklant, met dien verstande dat de maximale garantietermijn in geen geval langer is dan 30 maanden vanaf de datum van de (oorspronkelijke) levering van engcon aan Afnemer.

13.3 Ten aanzien van waarneembare gebreken dient Afnemer uiterlijk bij de keuring of beproeving te klagen, of, indien een dergelijke inspectie of test niet is overeengekomen, binnen 14 dagen na levering, op straffe van verval van elke aanspraak op engcon.

13.4 Klachten met betrekking tot andere gebreken moeten binnen 14 dagen na het verschijnen ervan worden ingediend, op straffe van verval van elke aanspraak op engcon.

13.5 Elk recht op garantie vervalt indien:

a) de aanwijzingen die door engcon worden gegeven of in de handleiding zijn opgenomen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact worden opgevolgd;

b) de geleverde producten oneigenlijk of anders dan in overeenstemming met het overeengekomen of gebruikelijke doel worden gebruikt;

c) de Afnemer of derden die niet door engcon zijn ingeschakeld, zonder toestemming van engcon werkzaamheden/reparaties aan de producten hebben uitgevoerd;

d) Afnemer zijn verplichtingen jegens engcon uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.

13.6 In afwijking van artikel 13.1 en 13.2 geeft engcon geen garantie voor producten of onderdelen van producten die zijn geproduceerd op basis van een specifiek ontwerp dat door Afnemer aan engcon is verstrekt.

13.7 In afwijking van artikel 13.1 en 13.2 zijn voor producten of onderdelen van producten die engcon van derden betrekt, de garantieverplichtingen van engcon jegens Afnemer nooit groter of van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens engcon. engcon wordt ter zake gekweten wanneer zij haar vordering op de derde aan Afnemer overdraagt of, indien een dergelijke overdracht niet mogelijk is, wanneer zij namens (en voor rekening en risico) van Afnemer een dergelijke vordering jegens die derde inroept.

14 Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

14.1 De aansprakelijkheid van engcon in verband met eventuele gebreken aan de door haar geleverde producten is beperkt tot het nakomen van de hierboven onder artikel 13 beschreven garantie.

14.2 engcon is nimmer gehouden tot het betalen van vervangende of aanvullende schadevergoeding, behalve indien en voor zover de geleden schade het gevolg is van opzet of grove schuld van engcon of haar eigen werknemers of ondergeschikten. De aansprakelijkheid van engcon voor winstderving, gevolgschade of indirecte schade (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van bedrijfswinst/inkomsten, verlies van productie, verlies van goodwill, enzovoort) is echter te allen tijde uitgesloten, behalve in het geval van opzet van het management van engcon.

14.3 In alle gevallen waarin engcon verplicht is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan, naar eigen keuze van engcon, ofwel de factuurwaarde van het geleverde product waarbij of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, ofwel, indien de schade is gedekt door een verzekering van engcon, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

14.4 Voorwaarden die de aansprakelijkheid beperken, uitsluiten of bepalen, waaraan engcon door de leveranciers of onderaannemers van engcon is gebonden in verband met de geleverde producten, kunnen door engcon aan Afnemer worden opgelegd.

14.5 Voorwaarden die de aansprakelijkheid beperken, uitsluiten of vaststellen en die door leveranciers of onderaannemers van engcon in verband met de geleverde producten jegens engcon kunnen worden ingeroepen, kunnen door engcon ook jegens Afnemer worden ingeroepen.

14.6 De medewerkers van engcon of zelfstandige opdrachtnemers die door engcon voor de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, kunnen ten aanzien van Afnemer alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen inroepen als waren zij zelf partij bij die overeenkomst.

14.7 Afnemer vrijwaart engcon, haar medewerkers en zelfstandige opdrachtnemers die door engcon voor de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, tegen elke vordering van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door engcon, voor zover deze vorderingen groter zijn dan of verschillen van die waarop Afnemer jegens engcon aanspraak kan maken.

14.8 Afnemer dient zich strikt te houden aan de nationale of internationale overheidsbeperkingen die gelden voor de uitvoer, de invoer, de toepassing en het gebruik van de te leveren producten. Afnemer dient engcon te compenseren voor de schade die engcon lijdt door het niet naleven van deze beperkingen.

15  Ontbinding

15.1 Zonder beperking van haar overige rechten of rechtsmiddelen kan engcon de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer indien:

15.1.1 Afnemer niet in staat is of toegeeft dat hij niet in staat is te betalen of de betaling van zijn schulden opschort op het moment dat deze opeisbaar worden;

15.1.2 een gerechtelijke procedure of andere procedure of stap wordt ondernomen met betrekking tot de schuldenlast van Afnemer, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

15.1.2.1 een schikking, een compromis, een cessie of een regeling met een schuldeiser (of een voorstel voor of onderhandeling hierover);

15.1.2.2 de benoeming van een vereffenaar, curator, bewindvoerder, administratief bewindvoerder of andere soortgelijke functionaris, een aanvraag, verzoekschrift, kennisgeving, bevel of besluit voor de liquidatie, ontbinding, administratie, vereffening of reorganisatie of een afdwinging van enige vorm van zekerheid over activa;

15.1.2.3 Afnemer de uitvoering van zijn bedrijf of een substantieel deel daarvan staakt of opschort of dreigt ermee te stoppen of op te schorten; of

15.1.2.4 Afnemer een zodanige verslechtering van zijn financiële positie ondergaat dat naar het oordeel van engcon het vermogen van Afnemer om adequaat aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen in gevaar is.

15.2 Bij ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, geldt dat:

15.2.1 Afnemer alle openstaande bedragen met betrekking tot de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen;

15.2.2 elke partij alle apparatuur, materialen en eigendommen van de andere partij (die de andere partij in verband met de overeenkomst heeft geleverd of die vertrouwelijke informatie van de andere partij bevatten) aan de andere partij dient te retourneren;

15.2.3 elke partij alle vertrouwelijke informatie van de andere partij dient te wissen (voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is); en

15.2.4 elke partij op verzoek van de andere partij schriftelijk aan de andere partij verklaart dat zij aan de vereisten van dit artikel heeft voldaan.

16. Overmacht

16.1 engcon heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, waaronder (onder meer) bedrijfsblokkades, stakingen, werk en IT-gerelateerde onderbrekingen, ziekten, epidemieën en pandemieën, oorlogsdaden, terroristische aanslagen, natuurrampen, catastrofen, vertraging in de levering van bij derden bestelde onderdelen, producten of diensten anders dan door omstandigheden die aan engcon zijn toe te rekenen, ongevallen en bedrijfsonderbrekingen.

16.2 In geval van overmacht aan de zijde van engcon worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn zowel engcon als Afnemer bevoegd de niet-uitvoerbare delen van de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

17. Overige bepalingen

17.1 Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zullen partijen in overleg treden om (een) nieuwe bepaling(en) op te stellen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij de strekking en het doel van de nietige bepaling(en) waar mogelijk behouden blijft (blijven).

17.2 Afnemer mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet overdragen, bezwaren, uitbesteden of op enigerlei wijze verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van engcon. Elke overdracht of bezwaring in afwijking hiervan door Afnemer is nietig (met deze bepaling wordt "goederenrechtelijk effect" beoogd).

17.3 Elke wijziging van de overeenkomst of van deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de invoering van eventuele aanvullende voorwaarden, moet schriftelijk worden vastgelegd en door of namens de partijen worden ondertekend.

17.4 Niets in de overeenkomst of in deze Voorwaarden is bedoeld, of zal worden geacht, om een maatschap of joint venture van welke aard dan ook tussen de partijen te vormen, noch zal een partij als vertegenwoordiger van de andere partij optreden voor welk doel dan ook.

18. Geschillen

18.1 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of deze Voorwaarden worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter te Rotterdam.

18.2 De overeenkomst, deze Voorwaarden, de overeenkomsten die voortvloeien uit de overeenkomst alsmede alle opdrachten die betrekking hebben op de overeenkomst, en alle andere vorderingen en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met voornoemde overeenkomsten, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

404 - Deze pagina kon niet worden gevonden

De door u gezochte pagina kon niet worden gevonden.

Er heeft zich een fout voorgedaan

Probeer deze pagina opnieuw te laden en controleer of de fout zich opnieuw voordoet.

Er heeft zich een fout voorgedaan

"Het lijkt erop dat u geen toegang heeft tot internet; zie erop toe dat u een functionerende netwerkverbinding heeft."